Macam Macam Demokrasi

Macam-Macam Demokrasi
Macam macam demokrasi dapat äilihat dari berba agai sudut pandang. Diantaranya adalah berdasarkan titik perhatian, berdasarkan pen yaluran kehendak rakyat, berdasarkan prinsip ideologi.

Berdasarkan Titik Perhatiamya
Berdasarkan titik perhatiannya demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:
1) Demokrasi Material
nokrasi material adalah demokrasi yang dititikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persanmaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan cenderung dihilangkan. Pada masa perang dingin (sebelum runtuhrnya Uni Soviet), demokrasi material dianut oleh banyak negara-negara komunis. Maka di negara-negara yang menganut paham komunis berlaku prinsip sama rata sama rasa.

2) Demokrasi Formal
Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam tanpa disertai dengan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal merupakan paham yang dianut bidang politik. oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

3) Demokrasi Gabungan
Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan-kebaikan sistem demokrasi formal dan material serta menghilangkan keburukan dan keduanya. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia dapat dikatakan sebagai demokrasi gabungan. Dalam Demokrasi Pancasila kebtutrukan-keburukan dalam demokrasi formal maupun material sengaja dihilangakan.

0 Response to "Macam Macam Demokrasi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel