Hari Kiamat Menurut Ilmu Pengetahuan

Hari Kiamat Menurut Ilmu Pengetahuan

Hari Kiamat Menurut Ilmu Pengetahuan

Dunia ilmu pengetahuan mencermati peristiwa hari akhir dengan menggunakan dalil aqli yaitu berdasar akal pikiran dan dibuktikan secara ilmiah. Para pakar ilmu alam berpendapat bahwa matahari merupakan sumber kehidupan bagi semua-makhluk di bumi. Matahari yang memancarkan sinar dan panas sehingga menimbulkan energi ke seluruh planet, termasuk bumi. Adapun terkait dengan datangnya hari kiamat adalah ketika matahari berputar terus-menerus, akhirnya akan sampai pada titik tertentu yang menyebabkan matahari akan habis dan padam kemuadian meletus. Kalau sinarnya saja sampai di bumi begitu hebatnya, maka ledakan matahari itu sangat mungkin sekali akan menghancurkan bumi seisinya dalam satu ledakan kecil saja. Kemungkinan yang terjadi pada matahari ialah akan membeku, sehingga bumi berubah menjadi daratan hitam yang tertutup es. Para pakar ilmu antariksa memperkirakan bahwa matahari akan padam lebih kurang 15 miliar tahun lagi. itu artinya menurut akal mereka kiamat akan datang pada waktu itu. Sedangkan kemungkinan dengan benda langit yang terdekat dengan bumi adalah bulan yang berjarak semakin dekat sehingga menimbulkan air pasang yang sangat hebat disertai gunung-gunung berapi meletus.

Ditinjau dari ilmu fisika yang menyatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak konstan. Hal itu menyebabkan pergerakan benda-benda langit goyah sehingga menimbulkan bertabrakan dan saling menghancurkan antara benda-benda langit. Dimungkinkan pula akan terjadi tabrakan dahsyat ”antara bintang yang besar dengan matahari. Selain itu juga ada kemungkinan bintang berekor yang sangat besar jatuh ke bumi sehingga meluluhkan bumi dalam waktu sekejap.

Kemungkinan-kemungkinan itu merupakan perhitungan dan perkiraan manusia dengan akalnya. Tetapi, hanya Allah swt. Yang Maha Mengetahui terhadap semua keiadian. Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra (kiamat kecil) dan kiamat kubra (kiamat besar). Kiamat Sugro merupakan istilah dari hari kematian seseorang. Dapat pula diartikan rusakhya alam yang bersifat sebagian saja (misalnya bencana). Sedangkan kiamat kubra yaitu hari kehancuran alam semesta. Kiamat kubra hanya terjadi sekali paoa waktu yang telah ditentukan Allah swt. Kiamat kubra disebut juga yaumussa'ah Pada pembahasan ini kita akan fokus pada kiamat kubra, yang biasa disebut dengan kiamat.

Ada banyak tanda yang bisa kita lihat akan datangnya hari kiamat secara umum pada masa sekarang ini, yaitu misalnya, banyaknya model pakaian yang memperlihatkan aurat, orang yang beriman hanya sedikit, banyaknya perzinaan, minuman keras atau yang memabukkan, dan kejahatan-kejahatan lain. Termasuk juga tanda-tanda itu ialah perhiasan masjid yang norak sementara yang terdengar di masjid hanya suara keributan, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, umat Islam terpecah belah akibat fitnah yang ditimbuikan oleh musuh-musuh Islam. Tanda lain lagi yaitu kejayaan kembali daulah Islamiyah yang di kemudian hari kaum muslimin akan menguasai pusat kekuasaan kaum Nasrani di Roma dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Peperangan antara umat Islam dan Yahudi yang berakhir kemenangan di pihak musiimin, juga merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat.

Sebagai bentuk kasih sayang Allah kita dapat mengetahui ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits nabi, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat misalnya sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Ai-Qur'an AlQamar/54 ayat 1 sebagai berikut.

Artinya: "Telah dekat datangnya saat itu dan Telah terbelah bulan."

Yang dimaksud dengan sa'ah di sini ialah terjadinya hari kiamat atau kehidupan dunia akan berakhir,Sahabat anas meriwayatkan, suatu hari Nabi saw berkhutbah saat matahari akan tenggelam, dan beliau menjelaskan bahwa umur dunia sudah akan berakhir dan tinggal seumur matahari akan tenggelam, dan "terbelahnya bulan" dalam ayat tersebut ialah mukjizat nabi SAW pada saat penduduk Makkah minta bukti kenabian kepada Rasulallah, demikian menurut Anas bin malik ra .

Sementara itu dalam sebuah hadits riwayat Muslim dari Hudzaifah dan Asid Al Ghifari yang artinya: "Rasulullah saw., menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang, seraya bertanya, ”Apa yg sedang kalian perbincangkan?" Jawab para sahabat, "Kami sedang berbincang-bincang mengenai han kiamat. " Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan pernah teljadi sebelum tedihat sepuluh tanda: (1) Ad Dukhan/asap atau kabut, (2) DajjaI/si penipu besar, (3) Dabbah/binatang melata, (4) matahari terbit di barat, (5) turunnya Isa anak Maryam, (6) Ya'juj dan Ma'juj, (7) gerhana di timur, (8) gemana dibarat (9) gerhana di Jazirah Arab, (10) api menghalang umat manusi ke Mahsyar/tempat berkumpul.

Sekain itu juga sabda Rasullullah Saw: " Tidaklah kiamat terjadi sehingga matahari terbeit dari tempat tenggelamnya (barat). Maka, apabila matahri telah terbit dari barat, berimanlah semua manusi. (Namun) tidaklah berguna imanya saat itu, kecuali apabila telah beriman sebelum peristiwa itu dan telah berbuat baik atas dasar keimanannya itu (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Artinya ': "Berkata Rasulullah saw. (ada) tiga perkara, apabila telah keluar tidaklah . bermanfaat iman seseorang, kecuali apabila telah' beriman sebefumnya dan telah beramal baik dengan keimanannya tersebut. (tiga Uerkara tersebut) ialah terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya Dajal, dan keluarnya hewan aneh dari dalam bumi " (H.R. Muslim)

Dari daliI-dalil di atas dapat kita cermati beberapa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, antara lain sebagai berikut.

1. Menjelang hari kiamat Allah menurunkan kabut tipis sehinooa sr h kaum muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup.

2. Muncullah Dajjal di tengah umat manusia yang akan menipu sehingga manusia banyak yang tersesat. "

3. Munculnya Dabbah atau binatang aneh yang bisa berdialog dengan manusia untuk membuka kepalsuan ajaran semua agama selain Islam dan memberi peringatan kepada manusia yang mengingkari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah.

4. Matahari terbit dari barat, ketika itu tertutuplah pintu tobat dan tidak berguna lagi keimanan.

5. Turunnya Imam AI-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam.

6. Turunnya Nabi Isa a.s. yang akan mendudukkan kebenaran Injil, mengislamkan orang-orang Nasrani. menghancurkan salib-salib, menegakkan syariat islam, membunuh Dajjal. Setelah itu beliau menikah dan meninggal dunia yang akan dikuburkan dekat makam rasulullah saw.

7. Adanya penyerangan besar-besaran oleh Ya'juj dan Makjuj yaitu dua bangsa dari timur. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum mislimin dan tentara Ya'juj dan Ma'juj hancur. Peperangan ini terjadi ketika Nabi Isa masih hidup.

8. Terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab, bersamaan dengan itu muncul api dari Yaman, sehingga terjadi eksodus ke arah Syam dan mereka mati di sini sebelum terompet kiamat ditiup.

Keterangan akan datangnya hari kiamat tersebut adalah merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat kubra atau kiamat yang sebenarnya. Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa kiamat dibedakan menjadi dua yaitu kiamat kubra dah kiamat sugra. Maka berikut ini beberapa tanda-tanda datangnya hari kiamat sugra sebagai berikut.

1. Banyak terjadi pembunuhan atau bunuh membunuh.

2. Pembantu banyak yang melahirkan anak majikannya.

3. Banyaknya kemaksiatan.

4. Jumiah wanita lebih banyak daripada pria.

5. Agama bukan lagi sebagai perkara penting.

Cermati kondisi zaman sekarang. kemudian hubungkan dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. TuIislah dalam buku tugas berikut dalil aqli dan naqlinya! Setelah itu diskusikan pengamatanmu itu dengan teman satu kelompok!

0 Response to "Hari Kiamat Menurut Ilmu Pengetahuan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel