Ciri-ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi yang Bermoral

Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekqnqmi yang bermoral


1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, antara lain:

a. Berusaha melaksanakan pengendalian diri (inhibis), yaitu bertujuan untukmenghindan'l membatasi terjadinya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat.
b. Senang melaksanakan kerjasama dan saling menolong dengan sesama anggota masyarakat.

2. Ciri-ciri manusia sebagaimakhluk ekonomi yang bermoral. antara lain:

a. Berusaha melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.
b. Dalam tindakannya untuk memenuhi kebutuhan manusia memperhatikan faktor moral.
c. Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan. manusia memerlukan kerjasama dengan pihak lain.
d. Bedaku jujur dalam melakukan setiap kegiatannya.
e. Bertangggungjawab atas semua tindakan yang telah ia Iakukan.
f. Peduli terhadap kepentingan masyarakat luas.
g. Selalu menjaga kelestarian alam.
h. Tldak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya.

Ciri-ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi yang Bermoral


Etika atau pedoman yang harus dilaksanakan manusia agar hakekatnya manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial dapat berjalan selaras terdiri dari lima poin, yaitu:

1. Mengembangkan sikap saling menghormati terhadap hak dan kewajiban setiap individu.

2. Selalu memupuk dan menjaga harga diri masing-masing pihak dalam melakukan kerjasama.

3. Saling berbagi ilmu dan pengetahuan demi kemajuan bersama.

4. Mengembangkan sikap bahu membahu dalam mencapai kemakmuran bersama tanpa mengesampingkan norma-norma.

5. Menerapkan sikap tolong menolong dalam melakukan kegiatan s‘ehari-han‘.

0 Response to "Ciri-ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi yang Bermoral"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel