Pengertian Majlis Syura dan Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi

A. Pengertian Majlis Syura
Menurut bahasa majlis syura artinya tempat musyawarah. Adapun menurut istilah artinya ialah lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya : .......sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antaramereka (Asy-Syura:38)

Di Indonesia majlis syura ini ada yang dijalankan oleh pemerintah dan bersifat kenegaraan seperti Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR yang berkedudukan di Ibukota Negara di sebut DPR Pusat, DPR yang berkedudukan di Ibukota Propinsi disebut DPRD Tk. I sedangkan yang berada di Kabupaten atau Kotamadya disebut DPRD Tk. ll. Selain majlis syura yang dijalankan oleh pemerintah ada juga majlis syura dari lembaga kemasyarakatan.
Pada zaman Rasulullah Saw belum ada majlis syura namun beliau senantiasa memberi contoh kepada para sahabat untuk bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan umat.( DEPAG : hal 121-122)

B. Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi
Ahlul Halli wa Aqdi ialah wakil rakyat yang menjadi anggota majlis permusyawaratan. Menurut Imam Fahruddin al-Razi. Ahlul halli wa aqdi ialah para alim ulama dan kaum cendekiawan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka. Dengan demikian maka syarat menjadi ahlul halli wa aqdi harus mempunyai dua persyaratan penting yaitu :
a. Mereka harus terdiri dari pada ilmuwan.
b. Mereka dipilih-oleh rakyat atau memperoleh kepercayaan dari rakyat.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ahlul halli wa aqdi adalah para wakil rakyat yang dipilih berdasarkan kemampuan dan tanggungjawabnya yang besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui permusyawaratan dalarn majlis syura.

0 Response to "Pengertian Majlis Syura dan Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel