SINOPSIS NOVEL

SINOPSIS NOVEL

Sinopsis novel inggih menika ringkesan cariyos novel. Ringkesan novel inggih meriika ngungkret satunggaling novel kanthi tetep nggatosaken unsure-unsur intrinsik saking novel kasebut. Sinopsis menika salah satunggaling cara ingkang efektif kangge medharaken karangan ingkang panjang kanthi wekdal ingkang singkat.
Salebetipun synopsis kaendahan basa saged 'dipunicalaken ananbing tetep kedah nyakup isi Ian gagasan umum panganggitipun.
Sinopsis adatipun dipunwatesi cacahing kaca, umpaminipun kalih utawi tigaqu Iembar saproliman utawi sepersedasa saking panjang karangan asli.

Langkah-langkah damel sinopsis
1. Maca naskah asli ngantosxampung kangge mangertosi kesan panyerat.
2. Nyatet gagasan utama, kanthi cara nggarisbawahi gagasan-gagasan ingkang penting.
3. Nyerat ringkesan adhedhas'ar gagasan-gagasan utama. Ginakaken ukara ingkang efektif,
padet Ian narik kangge ngrakit ukara sahingga dados karangan ingkang singkat ingkang saged nggambaraken karangan asli.
4. Pacelathon (dialog) paraga cekap dipunserat isi.utawi intinipun kemawon.
5. Sinopsis/ringkesan novel mboten angsal nyimpang saling alur lan isi novel.

Saderengipun kuta damel synopsis novel temtunipun kita kedah damel kerangka langkung rumiyen. Kerangka novel saged dipun mangertosi kanthi cara.
1. Nganalisis bab ing salebetipun novel.
   Novel menika dipunperang/bagi dados pinten-pinfen bab. Panyeratan bab sage awujud angka romawi, angka arab utawi judul/irah-irahan bab.
2. Nganalisis novel adhedhasar alur atau plot.
   Menawi badhe damel synopsis novel adhedhasar alur menika wonten tahapampun inggih menika pengenalan masalah-konflik-penyelesaian.

Prinsip Sinopsis inggih menika
1. Narik kawigaten
   Basa kadamel narik, dados tiyang ingkang maos rumaqs tertarik lan nganggep sae.

2. Ringkes
   Ampun ngantos detail sanget, andharaken kememawon adegan-adegan ingkang Prinsip lan penting kemawon.

3. Ginakaken sudut pandang tiyang katelu.

4. Babagan kang kudu ana ing synopsis yaiku.
a. njlentrehaken inti konfliksalebeting novel.
b. vnjlentrehaken paraga protagonist Ian antagohis.
c. Nuduhaken perkawis Ian tantangan paraga ing salebeting novel.
d. Niletrehaken kadospundi konflik dipunudhari Ian dipunpungkasi.

0 Response to "SINOPSIS NOVEL"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel