Pengertian Diyat dan Macam Macam Diyat

Pengertian Diyat

Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada puhak yang tarbunuh. Diyat berlaku atas perbuatan pembunuhan-atau melukai atau menghulangkan manfaat anggota badan. Diyat disyariatkan dengan maksud mancagah perampasan jiwa atau penganiayaan terhadap manusia yang harus-dlpellhara keselamatan jiwanya.

Sebab-sebab ditetapkan Diyat
Diwajibkan membayar diyat atas pihak yang pembunuh dengan sebab
a. Dimaafkan oleh pihak keluarga terbunuh maka tidak berlaku qishash melainkan wajib memberikan diyat kepada keluarga terbunuh.
b. Pelaku pembunuhan lariakan tetapi sudah diketahui dengan jelas identitasnya.
c. iyat bagi pembunuh yang lari dibebankan kepada ahli waris pembunuh.
d. Sukar meIaksanakan qishash yaitu perbuatan melukai anggota tubuh.

Macam-macam dan Contoh Diyat
Diyatada dua macam yaitu diyat berat (mughaladlah) dan diyat ringan (mukhaffafah):

a. Diyat mughaladlah
    Adalah harus membayar dengan 100 ekor untu, terdiri dari 30 ekor hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun,), 30 ekorjadzaah ( unta betina 4-5 tahun), dan 40 ekor Khilfah (unta betina yang bunting), diwajibkan kepada:
1) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi kemudian dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, Maka pembayaran diyat sebagai pengganti qishash.
 Diyat Sabda Rasulllah Saw.
من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وان شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
 
Artinya: Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus .menyerahkan diri kepada (keluarga terbunuh ) menghendaki dapat mengambil qishash, dan jika mereka menghenhndaki (tidak mengambil qishash), mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 ekorjadzaah ( unta betina 4-5 tahun), dan 40 ekor Khilfah (unta betina yang bunting). (HR. Turmudzi)

2. Pembunuhan seperti disengaja
Diyat mughaladlah pada pembunuhan seperti disengaja wajib'dibayar oleh keluarga pembunuh dan diangsu: selama tiga tahun setiap tahun dibayar sepertiganya.

3) Pembuhuhan di tanah haram, atau pada bulan-bulan haram, atau pembunuhan terhadap muhrim pembunuh. Diyat mukhaffafah dapat menjadi diyat mughaladlah apabila terjadi tiga hal tersebut, di atas hal ini disebabkan Islam menghormati tiga hal , tersebut, maka selayaknya pembunuhan atau hal itu mendapat hukuman yang lebih besar.

b. Diyat mukhaffafah
    Berupa 100 ekor unta, terdiri dari 20 ekor hiqqah, 20 ekor jadzaah, 20 ekor unta labun ( unta betina berumur lebih dari 2 tahun), 20 ekor unta ibnu labun ( unta jantan berumur lebih dari 2 tahun) dan 20 ekor unta makhad (unta betina berumur lebih dari 1 tahun). Diyat mukhaffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah dibayar oleh keluarga pembunuh dan diangsur tiga tahun, tiap tahun sepertiganya.
Sabda Rasulullah saw:
    ( دية الخطإ اخما سا ، عشرون حقة وعشررن بنت مخا ض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت بنى لبون (رواة الدرقطنى

Artinya: Diyat Khatha itu diperincهkan lima macam hewan, ialah 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta umur lima tahun, 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua, 20 ekor unta umur 2 tahun masuk tahun ketiga dan 20 ekor unta jantan Umurة2 tahun masuk tahun ketiga.(HR. Darquthni)
Apabila pembunuh atau keluarga pembunuh tidak dapat membayar'diyat denqan Unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta tersebut.

0 Response to "Pengertian Diyat dan Macam Macam Diyat"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel