Pengertian Bab laras lan Bab Pathet

PANGERTOSAN BAB LARAS

Ing donyaning Seni Musik, laras (interval) wonten warni kalih inggih punika.

1. Jinis musik Diatonis
   Ingkang pinanggih ing alat musik, keyboard, piano, lan gitar.
2. Jinis Musik pentatonis
  Ingkang pinanggih ing alat musik gamelan Jawa, kadosta: saron, bonang, kenong, kethuk, gong, lan gender.
Sambung rapetipun laras saged pinanggih ing alat musik kaliyan vokal utawi swanten wong ingkang nyanyi (ing alat musik diatonis) utawi nembang (ing alat musik pentatonis), tiyang kedah saged nglarasaken/njumbuhaken kaliyan laras alat musik utawi gamelan supados mboten FALS utawi MBLERO.
Tembang macapat menika bakenipun ngginakaken laras dhasar musik pentatonis utawi gamelan, wondene kala mangsanipun ing langgam Jawi utawi Campursari wonten bawa macapat kanthi laras dhasar diatonis, menika kalebet mboten leres.

LARAS
Ing musik pentatonis utawi gamelan laras, kaperang dados 2, inggih menika.
1. Laras Slendro
   Gamelan laras sfendro titilaras saha urut-urutanipun laras ing instrumen gender Ingglh menika.
  6     1  2  3  5    6   1 2  3
  Nem  ji ro lu  ma  nem ji ro lu

2.Laras Pelog
  Namaning titilaras pelog saha pamaosipun inggih menika.
     1   2  3  4  5   6   7
     Ji ro Iu pat ma nem  pi

PANGERTOSAN BAB PATHET

lngkang kawastanan PATHET inggih menika watesanipun swanten (laras) utawi tibaning swanten wiwit saking laras ingkang andhap dumugi ingkang inggil piyambak. lng gamelan laras slendro pathet wontwn tiga, inggih menika:
1 Pathe tNem
2. Pathet Sanga
3. Pathet Manyura2. PathetSanga

Wondene ing gamelan laras Pelog ugi kaperang dados tiga, inggih menika.
1. Pathet/Peloglima
2. Pathet/ Peloq enem
3. Pathet Barang

0 Response to "Pengertian Bab laras lan Bab Pathet"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel