PANGERTOSAN NOVEL

PANGERTOSAN NOVEL 

Novel inggih menika cariyos ingkang wujudipun prosalan ukuranipun panjang Ian wiyar. Isinipun novel menika medharaken tema ingkang dipunungkapaken liwat pagesangan satunggaling piyantun wonten ing masyarakat, dados novel inggih menika satunggaling cariyos ingkang isinipun nyariosaken Paraga-paraga wiwit alit dumugi sepuh, wonten konflikipun lan penyelesaian kanthi wekdal ingkang panjang.
   Kathah sastrawan ingkang maringi definisi novel, definisi novel menika kados ing ngandhap menika.
a. Novel inggih menika sastra ingkang paling kawentar ing donya.
b. Novel inggih menika Karyasastra ingkang salebetipun ngandhut nilai-nilai budaya, sosial, moral Ian pendidikan.
c. Novel inggih menika karya sastra ingkang nggadhahi 2 unsur, inggih menikaunsur intrinsik lan unsur ekstrinsik.
d. Novel inggih menika karya sastra ingkang wujudipun prosa lan nggadhahi unsur intrinsik.

Titikanipun novel inggih menika
a. Nggadhahi aluringkang kompleks.
   Kedadeyan-kedadeyan ing salebeting novel dipuncari yosaken kanthi sesambungan sahingga novel saged dados panjang, konflik dipunbahas kanthi wiyar lan mendalam.
b. Tema ing salebeting novel lengkung saking setungga
   Tema ing novel kajaba wonten tema utama menika muncul tema sampingan.
c. Peraga lan karaktering salebeting novel menikalangkung kathah. Ing novel, pangripta asring nguripaken paraga-paraga kanthi nggambaraken langkung utuh Ian wiyar.

0 Response to "PANGERTOSAN NOVEL "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel